پروژه های نیروگاه خورشیدی دادمان یزد

نیروگاه خورشیدی هتل داد یزد، پروژه خورشیدی شرکت الکتروسیم با افتخار از جمله پروژه های دادمان یزد تا امروز بوده است. هدف ما این است که با تمام توان فنی و بهره گیری از دانش روز و تجربه علمی و عملی خود، برای توسعه راه حل های بهره برداری و ذخیره سازی انرژی خورشیدی برنامه ریزی و اقدام کنیم. سالهاست باتوجه به محدودیت منابع تجدیدناپذیر و آگاهی از قدرت و قابلیت های چشمگیر و بی انتهای انرژی خورشیدی اقبال جهانی نسبت به استفاده از آن افزایش پیدا کرده است و بدون شک در آینده نزدیک، این گوی آتشین و قدرتمند جهان را دگرگون خواهد کرد.