مراحل ارزیابی و نحوه کنترل مقادیر فنی مندرج در صورتحساب های دوره ای فروشندگان برق تجدیدپذیر و پاک (نیروگاه های فتوولتاییک)

دسته بندی: مقالاتموضوعات مرتبط:

ارزیابی صورت حساب های دوره ای برق پاک و تجدیدپذیر (نیروگاه فتوولتاییک) بر اساس پارامترهای مندرج در مراحل ذیل انجام خواهد شد. در این رویه با تنظیم شناسنامه عمومی و تخصص نیروگاه، مقادیر فنی مندرج در صورت حساب های دوره ای با استفاده از روش محاسباتی و یا بهره گیری از نرم افزارهای تخصصی متداول بررسی و مورد کنترل فنی قرار خواهند گرفت.

تخمین تولید

الف) روش محاسباتی

  • محاسبه تولید نیروگاه با استفاده از اطلاعات اطلس تابشی و داده های جداول بخش های 2 و 3  با استناد به فرمول مندرج در ضابطه 667 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با موضوع “راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری”

Earray= Pstc * Fman * Ftemp * Fdirt * Htitl * N

 Esystem= Earray *ηinv * Ls

Earray: میزان متوسط انرژی خروجی بصورت روزانه از آرایه فتوولتاییک (وات ساعت)
Pstc : میزان توان خروجی ماژول در شرایطSTC (وات)
Ftemp  : فاکتور کاهش در اثر دما (بدون واحد)
Fman : فاکتور کاهش در اثر تلورانس سازنده (بدون واحد)
Fdirt : فاکتور کاهش در اثر آلودگی
Htittl : تابش در ساعات اوج خورشید برای جهت گیری و زاویه برخورد خاص
N: تعداد ماژول در آرایه
Esystem : میزان متوسط روزانه انرژی خروجی از سیستم فتوولتاییک به شبکه برق
invη : بازده مبدل (بدون واحد)
Ls : ضریب تلفات در کابل های سیستم (بدون واحد)

برای نمونه یک نیروگاه خورشیدی با 32 پنل به ظرفیت هر پنل 265 وات با مقادیر مفروض را در نظر گرفته و (1) میزان انرژی روزانه و (2) میزان انرژی تحویلی به شبکه به شرح ذیل مورد محاسبه قرار می دهیم:

(1) Earray= 265*0.95*0.875*0.95*5*32=33.482 KWH
(2) Esystem=33.482*0.92*0.95=29.26 KWH

بازده مبدل %92 و تلفات 5% در نظر گرفته شده است.

  • استفاده از اطلاعات جداول بخش های 2 و 3 و محاسبه از طریق نرم افزارهای تحت وب در پایگاه اینترنتی (http://re.jrc.ec.europa.eu) PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM  به استناد پایگاه داده های قدرتمند مانند European Commission         
  • استفاده از اطلاعات جداول بخش های و محاسبه از طریق نرم افزارهای تحت وب در پایگاه اینترنتی Globalsolaratlas.info به استناد پایگاه داده های قدرتمند مانند The World Bank  ، ESMAP  ، SOLAR GIS

ب) نرم افزارهای معمول

  • نرم افزار  PVSYST
  • نرم افزار PV*SOL

نرم افزارهای فوق قابلیت محاسبه و کنترل مقدار انرژی تولیدی، نمایش اطلاعات ناحیه مورد نظر و غیره را دارند. شایان ذکر است نرم افزارهای مذکور به منظور ارائه گزارش تحلیلی در طراحی نیروگاه های خورشیدی طراحی شده اند.

ضمایم فنی

شناسنامه عمومی نیروگاه فتوولتاییک

ردیفشرح ردیفتوضیحات
1نام نیروگاه 
2مشخصات مالک حقیقی / حقوقی 
3ظرفیت کل نیروگاه (مگاوات) 
4شماره قرارداد 
5تاریخ آغاز بهره برداری تجاری 
6مختصات جغرافیایی (طول و عرض) 
7نشانی ساختگاه 
8نشانی فروشنده 
9مشخصات رابط نیروگاه و شماره تماس 

شناسنامه تخصصی نیروگاه فتوولتاییک

ردیفشرح ردیفتوضیحات
1ماکزیمم توان نامی نصب شدهKwp   ………………………….
2اتلاف سیستم مطابق با طراحی% …………………………………..
3موقعیت نصبروی زمین ـ روی پشت بام ـ سازه ردیاب
4Slope*0 …………..  optimize slope      
5Azimuth*0 …………..  and aimuth optimize slope 
6نوع پنلPoly Cristalline ـ Mono Cristalline ـ غیره   
7برند و مدل پنل 
8سال ساخت پنل 
9تعداد پنل ها 
10ابعاد پنل 
11راندمان پنل% ………………….
12ظرفیت هر پنلKw ……………….
13برند و مدل اینورتر 
14راندمان اینورتر 
15شماره سریال اینورتر (ها) 
16ظرفیت اینورترهاKw ……………….
17برند و مدل ترانسفور ماتور (ها) 
18ظرفیت ترانسفور ماتور (ها)KVA ………………..
19راندمان ترانسفور ماتور (ها)% ………………………
20مساحت طرح (هکتار) 

مشخصات پتانسیل منبع در محل احداث نیروگاه خورشیدی

ردیفشرح ردیفتوضیحات
1میزان متوسط تابش ساختگاه (Kwh / m2)متوسط تابش ساختگاه در ماه های مختلف ضمیمه گردد.
2میزان متوسط دمای محیط (℃)متوسط دمای محیط در ماه های مختلف ضمیمه گردد.
3میزان متوسط دمای آرایه (℃)متوسط دمای آرایه در ماه های مختلف ضمیمه گردد.
4میزان متوسط سرعت باد منطقه (m/s)متوسط سرعت باد ساختگاه در ماه های مختلف ضمیمه گردد.
5مصرف ماهانه داخلی نیروگاه(فنی و غیر فنی) (KW)میزان تقریبی مصرف نیروگاه در ماه های مختلف ضمیمه گردد.
6توپولوژی و پوشش گیاهی 
7روزهای قطعی، خاموشی و اورهالدر فرمت جدول ارائه گردد.

ارزیابی عملکرد (میزان انطباق تولید تئوری و عملکرد)

ردیفشرح ردیفتوضیحات
1برآورد ماهانه میزان انرژی تولیدیبه تفکیک هر ماه(مگاوات ساعت) ضمیمه گردد.
2برآورد سالیانه میزان انرژی تولیدیدر مدت قرارداد

الف) ارزیابی مقادیر فنی صورت حساب های دوره ای در سال اول فروش برق

در سال اول فروش برق کنترل فنی مقادیر مندرج در صورت حساب های دوره ای بر اساس روش های کنترلی مندرج در بند 4 این شیوه نامه انجام خواهد شد. با استفاده از روش های محاسباتی و با نرم افزارهای متداول، برآورد تولید در دوره های مختلف انجام و ضمن مقایسه با مقادیر فنی مندرج در صورت حساب های دوره ای، نتیجه بررسی اعلام خواهد شد.

ب) ارزیابی مقادیر فنی صورت حساب های دوره ای از ابتدای سال دوم فروش برق

از ابتدای سال دوم به بعد، ضمن بهره گیری از شیوه مندرج در بند 5-1، با مقایسه تولید تخمینی و تولید در دوره های مشابه سال یا سال های گذشته، مقادیر مندرج در صورت حساب های دوره ای، کنترل و نتیجه بررسی اعلام خواهد شد.

نتیجه بررسی فنی

جدول خلاصه گزارش ارزیابی و کنترل مقادیر فنی

KWH صورت حساب دورهKWH صورت حساب دوره مشابه در سال گذشتهKWH صورت حساب دوره مشابه در سال گذشته
   
  • صورت حساب برای پرداخت ارسال می گردد.
  • با توجه به عدم تایید مقادیر فنی، صورت حساب به صورت مشروط ارسال و نتیجه بررسی فنی در صورت حساب آتی اعمال گردد.
  • مقادیر فنی مورد تایید نبوده و صورت حساب قابل پرداخت نمی باشد.

این مطلب را با دوستان و همکاران خود به اشتراک بگذارید!