قرارداد خرید تضمینی برق تجدید پذیر و پاک از مشترکین برق

دسته بندی: مقالاتموضوعات مرتبط:

این قرارداد به شماره ……….. در تاریخ ……………… به همراه سایر مستندات و مدارک پیوست و به استناد مصوبه شماره 100/20/33560/98 مورخ 20/7/98 وزیر نیرو و تصویب نامه شماره 153440/ت52375 ه مورخ 21/11/94 هیات محترم وزیران، موضوع آئین نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف که جزء لاینفک این قرارداد و حاکم بر آن است و اصلاحات بعدی آنها بین سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) به عنوان خریدار برق از یک طرف و خانم/ آقای / شرکت ………………………… به عنوان فروشنده برق با مشخصات مندرج در جدول شماره 1 که پیوست این قرارداد و جزء لاینفک آن است از طرف دیگر، به منظور خرید تضمینی برق به شرح ذیل منعقد می گردد و شرکت توزیع نیروی برق ……………….. به نمایندگی ساتبا امضا می نماید.

ماده ۱ـ موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از خرید تضمینی برق تجدید پذیر و پاک (خورشیدی / بادی) از مشترکین برق محدود به ظرفیت انشعاب مشترکین.

تبصره ۱: حداکثر ظرفیت نامی نیروگاه موضوع این قرارداد ………. کیلووات می باشد که با توجه به ظرفیت نامی و استاندارد تجهیزات مورد استفاده، نزدیکترین رقم به ظرفیت فوق قابل قبول می باشد.

تبصره ۲: این قرارداد به عنوان پروانه احداث و پس از شروع بهره برداری به عنوان پروانه بهره برداری تلقی می شود و چنانچه فروشنده قصد ارائه این قرارداد به سازمانها، نهادها و واحدهای دولتی و غیر دولتی برای دریافت تسهیلات، تغییر کاربری و معافیت از حقوق گمرکی و دولتی و نظایر آنها را داشته باشد باید تحقق موضوع قرارداد را به نحو اطمینان آوری برای مرجع ذیربط اثبات نماید و ساتبا در این خصوص مسئولیتی ندارد.

ماده ۲ـ مبلغ قرارداد

مبنای محاسبه نرخ خرید برق به استناد مصوبه شماره 100/20/33560/98 مورخ 20/7/98 وزیر نیرو به ازای هر کیلووات ساعت برای مدت 10 سال از مبادله قرارداد ………….. ریال می باشد و در 10 ساله دوم نرخ خرید برق برای نیروگاه های خورشیدی هفتاد درصد و برای نیروگاه های بادی درصدی از نرخ مصوب مطابق تبصره 2 بند 1 مصوبه 100/30/14273/95 مورخ 19/2/95 وزیر نیرو پرداخت می گردد. در هر حال نرخ خرید برق این قرارداد بر اساس ضریب موضوع ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب هیات وزیران تعدیل می شود.

ماده ۳ـ مدت قرارداد

این قرارداد به مدت 20 سال از تاریخ مبادله آن معتبر خواهد بود. 
تبصره: فروشنده موظف است حداکثر دوره احداث نیروگاه را مطابق بند 6 مصوبه شماره 100/20/33560/98 مورخ 20/7/98 وزیر نیرو، برابر 15 ماه برای نیروگاه های خورشیدی و 24 ماه برای نیروگاه های بادی محدود به ظرفیت انشعاب رعایت نماید.

ماده ۴ـ تعهدات فروشنده

۱ـ۴ـ فروشنده موظف به رعایت کلیه مقررات مربوط به تولید، خرید و فروش برق در کشور می باشد.

۲ـ۴ـ فروشنده متعهد می گردد، به طور همزمان برق موضوع این قرارداد را به خریدار دیگری نفروشد.

۳ـ۴ـ فروشنده متعهد می گردد تا در صورت تغییر در مالکیت ساختگاه نیروگاه، مراتب را حداکثر به مدت 5 روز کاری کتبا به خریدار اعلام نماید تا اقدام لازم مطابق مقررات انجام شود. در غیر این صورت مسئولیت عواقب آن بر عهده فروشنده می باشد.

۴ـ۴ـ رعایت کلیه استانداردهای ملی و دستورالعمل های مجموعه وزارت نیرو در خصوص تولید، تزریق و اتصال به شبکه توزیع از جمله تشخیص جزیره ای شدن و قطع از شبکه، هارمونیک های مجاز، قطع اتصال کوتاه، تزریق جریان مستقیم به شبکه توزیع الزامی بوده و بر عهده فروشنده می باشد.

۵ـ۴ـ فروشنده ملزم است توسط شرکتهای بیمه معتبر نیروگاه را در طول مدت احداث بیمه مسئولیت و حوادث نماید. لکن بیمه کردن نیروگاه در طول دوره بهره برداری به اختیار فروشنده است. به هر حال چنانچه حادثه ای در دوره های مذکور رخ دهد مسئولیت آن بعهده فروشنده می باشد.

4-6- مسئولیت کلیه صدمات و خسارات جانی و مالی احتمالی ناشی از احداث و بهره برداری نیروگاه موضوع قراداد بر عهده فروشنده می باشد و خریدار هیچگونه مسئولیتی در این زمینه ندارد.

4-7- فروشنده موظف است جهت بازدید از نیروگاه موضوع قرارداد اجازه لازم را به نماینده معرفی شده خریدار یا شرکت توزیع بدهد.

4-8- اخذ هرگونه مجوز قانونی از مراجع ذیصلاح برای احداث و بهره برداری از موضوع این قرارداد و همچنین هزینه های بهره برداری و تعمیر و نگهداری برعهده فروشنده است.

4-9- انتخاب شرکت پیمانکار باید از طریق فهرست شرکتهای تایید صلاحیت شده و انتخاب تجهیزات مورد استفاده در نیروگاه از فهرست تجهیزاتی که از نظر کیفیت مناسب ارزیابی شده است، انجام گردد. در صورت استفاده از پیمانکار خارج از فهرست مذکور، قبول خرید برق تولیدی منوط به تایید نصب و احداث نیروگاه توسط خریدار خواهد بود.

4-10- هزینه تهیه و تعمیر و نگهداری کلیه ملزومات و وسائل اندازه گیری و تجهیزات و متعلقات مربوط به فروش برق و هزینه های مربوط به عرضه برق بعهده فروشنده می باشد.

4-11- فروشنده موظف است نسبت به افتتاح و معرفی حساب بانکی جهت واریز مبالغ مربوط به فروش برق اقدام نماید تا در تاریخ های مشخص مبالغ حاصل از فروش برق بر اساس تعرفه های تعیین شده به آن حساب واریز گردد.

4-12- فروشنده موظف است همزمان با عقد قرارداد نسبت به تکمیل جدول شماره یک پیوست این قرارداد اقدام نماید.

ماده ۵ـ تعهدات خریدار

5-1- خریدار موظف به نظارت بر حسن انجام احداث نیروگاه مطابق با دستورالعمل شرح کلی خدمات و مشخصات فنی نصب سامانه های خورشیدی / بادی موضوع پیوست شماره 4 و 5 توافقنامه می باشد.

5-2- خریدار موظف است بوسیله نماینده خود با قرائت کنتور و برآورد میزان انرژی تزریق شده به شبکه و محاسبه مبلغ قابل پرداخت مربوط به خرید تضمینی برق، مبالغ مربوطه را به حساب فروشنده در ظرف مدت شصت روز اقدم نماید.

ماده ۶ـ خاتمه قراداد

فروشنده در هر زمان می تواند با اعلام کتبی به خریدار به این قرارداد خاتمه دهد. با تسویه حساب برق تزریق شده به شبکه رابطه حقوقی دو طرف پایان می پذیرد.

ماده ۷ـ فسخ قرارداد

در صورتی که به تشخیص خریدار هر یک از مواد این قرارداد رعایت نگردد، خریدار می تواند با اعلام کتبی موضوع به فروشنده مهلتی برای رفع اشکال و یا انجام تعهد منظور نموده و در صورت عدم اقدام فروشنده، خریدار محق خواهد بود نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید و فروشنده حق هرگونه اعتراض را نسبت به این موضوع از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۸ـ خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت ها 

چنانچه از زمان قرائت کنتور تا زمان پرداخت وجوه حاصل از فروش برق بیش از شصت روز کاری سپری گردد، حسب مورد خریدار موظف است خسارت ناشی از تاخیر تادیه در پرداخت ها معادل نرخ تورم سالیانه تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی (در انتهای هر سال) را محاسبه و پرداخت نماید.

ماده ۹ـ حل اختلاف

اختلاف ناشی از اجرای مفاد این قرارداد و یا تفسیر مواد آن حتی المقدور از طریق مذاکره بین خریدار و فروشنده حل و فصل می گردد، در غیر این صورت اختلاف از طریق مراجع صالحه قضایی حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۰ـ حوادث قهریه

در صورت بروز حوادث قهریه تا زمان بر طرف شدن آن اجرای تعهدات طرفین به حالت تعلیق در می آید.

ماه ۱۱ـ نشانی طرفین

نشانی خریدار : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

نشانی فروشنده: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
کد پستی: …………………………………..

در صورتی که فروشنده نشانی خود را تغیر دهد، می بایست ظرف 15 روز کاری قبل از تغییر نشانی آن را به طرف مقابل اعلام نماید. در غیر این صورت کلیه مکاتبات به نشانی مندرج در این قرارداد ارسال و ابلاغ شده تلقی می گردد. تغییر نشانی خریدار از طریق مبادی رسمی اطلاع رسانی خواهد شد. 
این قرارداد در 11 ماده و 3 تبصره و مستندات پیوست و در …. نسخه تنظیم و پس از امضاء مبادله گردیده و کلیه نسخ حکم واحد را دارند.

                              خریدار                                                                              فروشنده

 سازمان انرژیهای تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)

  • مدارک دال بر مالکیت انشعاب، تصویر شناسنامه و کارت ملی و مدارک مربوط به تصویر آخرین نسخه ی روزنامه رسمی حاوی آخرین تغیرات در مورد مدیران (اعضای هیئت مدیره) و سهامداران برای شخص حقیقی/حقوقی پیوست شود.
  • متقاضیان احداث نیروگاههای فوق می توانند از انشعاب اختصاصی خود تا دو برابر ظرفیت انشعاب تا سقف 100 کیلووات (یا 20 کیلووات) جهت احداث نیروگاه به استثنای انشعاب آزاد استفاده نمایند.
  • قطع برق مشترکین تاثیری در خرید برق تضمینی نخواهد داشت.
  • فروشنده می تواند برق تولیدی خود را به شبکه توزیع تزریق یا به اشخاص مورد نظر خود بر اساس ضوابط موجود بفروشد.
  • کلیه مسئولیت های ناشی از احداث نیروگاه و ورود خسارت احتمالی به اشخاص، به عهده فروشنده می باشد.

الحاقیه شماره … قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و پاک از انشعاب شماره ………… ” ویژه مشترکین برق”

این الحاقیه بین سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ساتبا با نمایندگی شرکت توزیع نیروی برق …………………. به عنوان خریدار و خانم / آقای / شرکت …………………… به عنوان فروشنده برق به شرح ذیل به قرارداد شماره ……………….. مورخ …………………….. خرید تضمینی برق از نیروگاه [خورشیدی][بادی] محدود به ظرفیت انشعاب، الحاق می گردد.

ماده یک ـ با توجه به درخواست شماره ……………………… مورخ …………………. فروشنده و مصوبه شماره 100/20/33560/98 مورخ ۹۸/۰۷/۲۰ وزیر نیرو، بدین وسیله تغییرات زیر در نرخ برق تولیدی اعمال می گردد:

  1. از تاریخ مبادله این الحاقیه، نرخ پایه خرید برق از فروشنده از …… به  …….. ریال به ازای هر کیلووات ساعت تغییر می یابد.
  2. مبنای محاسبه و اعمال تعدیل نرخ خرید برق این قرارداد از تاریخ شروع بهره برداری به تاریخ مبادله این الحاقیه تغیر می یابد.

ماده دو ـ سایر مفاد و شرایط قرارداد کماکان به قوت خود باقی است.

این الحاقیه در دو ماده و سه نسخه تنظیم و مبادله گردید که همگی حکم واحد دارند.

                              خریدار                                                                              فروشنده

 سازمان انرژیهای تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)

الحاقیه شماره … قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و پاک از انشعاب شماره ………… ” ویژه مشترکین برق”

این الحاقیه بین سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ساتبا با نمایندگی شرکت توزیع نیروی برق …………………. به عنوان خریدار و خانم / آقای / شرکت …………………… به عنوان فروشنده برق به شرح ذیل به قرارداد شماره ……………….. مورخ …………………….. خرید تضمینی برق از نیروگاه خورشیدی محدود به ظرفیت انشعاب، الحاق می گردد.

ماده یک ـ با توجه به عقد قرارداد / قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه خورشیدی به شماره / شماره های  ……………………… در تاریخ …………………. بر انشعاب موضوع این قرارداد که مجموع ظرفیت منصوبه بر این انشعاب از سقف ۲۰ کیلووات فراتر رفته است با استناد به بند ۱۱ مصوبه شماره  100/20/33560/98 مورخ ۹۸/۰۷/۲۰ وزیر نیرو، نرخ پایه خرید برق از فروشنده از تاریخ مبادله این الحاقیه از …………………… به ……………………… ریال به ازای هر کیلووات ساعت تغییر می یابد.

ماده دو ـ سایر مفاد و شرایط قرارداد کماکان به قوت خود باقی است.

این الحاقیه در دو ماده و سه نسخه تنظیم و مبادله گردید که همگی حکم واحد دارند.

                              خریدار                                                                              فروشنده

 سازمان انرژیهای تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)

این مطلب را با دوستان و همکاران خود به اشتراک بگذارید!